خانه » پرورش » ارزیابی سلامت و عملکرد گوساله ها قبل از شیرگیری

ارزیابی سلامت و عملکرد گوساله ها قبل از شیرگیری

هدف اصلی از پرورش گوساله، تولید یک گوساله سالم است که به میزان رشد هدف دست پیدا کند. به نظر میرسد میزان مرگ و میر و میزان وزن گیری روزانه گوساله متناسب با نتیجه نهایی، برای ارزیابی موفقیت یک برنامه پرورشی کافی می باشد که تحت تاثیر ورودی های متفاوت موثر بر جنبه های فرآیند پرورش آنها است. این مطلب خلاصه ای از چگونگی پایش خروجی ها بوده و مشخص می کند چطور برخی موارد کلیدی ورودی می توانند زمانی که اهداف خروجی هنوز مشخص نیستند، شناسایی گردند.

مدیریت سلامت گله:

هدف کلیدی مدیریت سلامت گله تلاش برای رسیدن به بیشترین میزان آسایش و کارایی یک فارم بواسطه بهبود اقدامات پرورش و تولید است. به نظر میرسد هزینه های پرورشی ۱۵تا۲۰ درصد کل هزینه های گله های شیری را به خود اختصاص می دهد، از اینرو پایش پیشرفت از زمان تولد امری حیاتی می باشد. در انگلستان ۱۳تا۱۶ درصد گوساله ها به مرحله اولین زایمان خود نمی رسند و گزارشات نشان می دهند که وزن گیری ضعیف روزانه مهمترین دلیل حذف تلیسه ها می باشد. بنابراین پایش این دو خروجی بسیار حائز اهمیت بوده و به نظر میرسد اتلاف و بازدهی ضعیف در این مرحله هزینه اضافی قابل توجهی را متحمل می کند.

 سنجش خروجی ها در پرورش گوساله:

مرگ و میر گوساله:

میزان مرگ و میر گوساله ها عبارتست از مرگ گوساله بصورت یک درصدی از کل گوساله های متولد شده زنده یا زایمان های انجام شده. تفاوت میان این مخرج های کسر اهمیت دارد: زمانی که تعداد زایمان ها بعنوان مخرج کسر در نظر گرفته می شوند، این میزان تحت تاثیر نسبت گوساله های مرده زا قرار خواهد گرفت و تضمین کننده هرگونه گوساله غیر قابل جایگزین (بعنوان مثال گوساله های نر، گوساله های دو رگه نژاد گوشتی) بوده که مورد محاسبه قرار می گیرند. میزان مرگ و میر بطور معمول تا زمان از شیر گیری محاسبه  می گردد و اختلافات زیاد موجود در بین فارمها ناشی از سنین متفاوت از شیرگیری است. این پارامتر خروجی یک نشانه موفقیت مدیریت زایمان و سلامت گوساله است و هدف معمول مورد استفاده برای آن میزان کمتر از ۵ درصد از زایمان تا از شیرگیری می باشد. بنابراین میزان مرگ و میر بعنوان یک پیشگویی کننده ضعیف سطوح آسایش گوساله در فارم مشخص شده است. این حالت ممکن است بدلیل بیماریهای متعدد گوساله باشد که منجر به یک ابتلای بالا ولی مرگ و میر پایین می شوند (مانند مواردی که می توانند سطوح قابل توجهی از بیماری را بدون یک تاثیر شدیدی بر روی میزان مرگ و میر داشته باشند)، پس سایر رهیافتهای پایشی نیز حائز اهمیت هستند.

آنالیز سن در زمان مرگ، زمانی که مرگ و میر گوساله بررسی می گردد اهمیت دارد زیرا این مورد می تواند برجسته کننده مشکلات خاص در دوره های زمانی گردد( بطور معمول بصورت تازه زا، قبل و بعد از شیرگیری دسته بندی می گردد) .

یک مطالعه صورت گرفته در ایالات متحده نشان می دهد که میانگین مرگ و میر حوالی زایمان گوساله های گله (گوساله هایی که مرده متولد می گردند بعلاوه ی آنهایی که در زمان ۲۴ ساعت اول بعد از تولد تلف می گردند)، ۸ درصد است اما پراکندگی میزان مرگ و میر گله بصورت اریب به سمت راست (right skewed) است، بطوریکه در اکثر گله ها دارای کاهش اندکی بوده در صورتیکه سایرین میزان بالای ۲۵ درصد را دارا می باشند. در یک مطالعه انجام شده در انگلستان میانگین میزان مرگ و میر حوالی زایمان در ۱۹ فارم، ۷٫۹ درصد بود و ۳٫۴ درصد از گوساله های ماده زنده متولد شده در ماه اول پس از تولد تلف شدند که در مجموع درصد مرگ و میر برای گوساله ها تا سن یک ماه ۱۱٫۳ می باشد. میزان مرگ و میر برای گروههای سنی متفاوت در جدول یک نشان داده شده است. میزان مرگ و میر معمولا بصورت ماهیانه پایش می گردد البته الگوهای فصلی نیز قابل بررسی است.

وزن گیری روزانه:

وزن گیری روزانه شاخص کلیدی دیگری برای عملکرد گوساله ها است و در فرآیند پرورشی توسط یکسری عوامل متفاوت موجود تحت تاثیر قرار می گیرد که شامل مدیریت آغوز، محیط زندگی گوساله، بیماری و تغذیه می باشند .

هدف وزن گیری روزانه:

هدف وزن گیری روزانه بر پایه داشتن یک سرعت رشد ثابت گوساله از زمان تولد تا زمان اولین زایمان است که زمان ۲۴ ماهگی بوده و ۸۰ درصد وزن بدن بالغ را بدست آورده باشد. این حالت بر پایه بالاترین میزان سود دهی بواسطه تعادل بین روزهای غیر تولیدی در مقابل تولید شیر می باشد.

میزان رشد سریع در تلیسه ها سابق بر این منجر به ایجاد و توسعه ناکافی بافت پستانی و کاهش بقا آینده آنها متعاقب زایمان زودتر از موعد می شد. تلیسه هایی که قبل از ۲۱ ماهگی زایمان می کنند، یک کاهش ۵ درصدی در تولید سالیانه در اولین شیر واری خود نشان می دهند. اگرچه ارتباط بین زمان اولین زایمان و آینده بقا گاو نشانگر کاهش بقا با افزایش سن در زایمان اول است. بنابراین یک سن هدف ۲۲تا۲۴ ماهگی برای اولین زایمان بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرد. انتظار میرود که یک گوساله ۴۵ کیلویی متولد شده از یک مادر ۸۰۰ کیلویی، در زمان زایمان به وزن ۶۴۰ کیلوگرم برسد. این حالت نیازمند ۵۹۵ کیلوگرم رشد در مدت ۷۳۰ روز می باشد و از این رو یک وزن گیری ثابت روزانه ۰٫۸۲ کیلوگرم نیاز می باشد. با افزایش شواهد پیشنهاد کننده اینکه بالاتر بودن وزن گیری روزانه در ابتدای زندگی منجر به بالا رفتن هر دو فاکتور سلامت در گوساله ها و افزایش تولید در سن بلوغ می گردد. هدف در وزن گیری روزانه بصورت ۰٫۸ کیلوگرم در روز برای تسهیل سن هدف زایمان درنظر گرفته می شود.

جدول ۱- خلاصه دلایل عدم داشتن زایمان اول در تلیسه های شیری ۱۹ گله در انگلستان

مرحله توضیح تعداد حیوانات مورد بررسی کل موارد تلف شده میانگین مرگ و میر گوساله (درصد) محدوده میزان مرگ و میر در میان گله (درصد)
اندکی قبل از زایمان تا ۴۸ ساعت اول زندگی مرده زایی و مرگ و میر (در زمان ۲۴ ساعت اول زایمان) ۱۰۹۷۱ ۸۷ ۷٫۹ ۱۴٫۳-۲٫۷
تازه متولد شده تلف شده بعد از ۲۴ ساعت اول زندگی تا ۲۸ روزگی ۴۹۴۲ ۱۷ ۳٫۴ ۱۲٫۱-۰
گوسالگی تلف شده یا حذف شده ما بین سنین یک تا ۶ ماهگی ۵۰۶۲ ۱۷ ۳٫۴ ۲۸-۰
تلیسه تلف شده یا حذف بین سنین ۶ ماهگی تا زمان ورود به پروتکل تلقیح ۴۸۹۲ ۱۷ ۳٫۵ ۱۸٫۵-۰
تلف شده یا حذف شده بین زمان تلقیح تا اولین زایمان ۴۵۰۲ ۱۹ ۴٫۲ ۲۱٫۱-۰
کل دوره تمامی تلیسه هایی که سالم بودند در زمان تولد ولی در زمان معمول اولین زایمان را نداشتند ۱۵۷ ۱۴٫۵ ۲۸٫۶-۰
  • تمامی گوساله های متولد شده (نر و ماده)
  • تنها ماده ها

پایش وزن گیری روزانه:

پایش وزن گیری روزانه اجازه ارزیابی کارایی و یکنواختی رشد در یک دوره زمانی را می دهد (بعنوان مثال قبل از زمان از شیرگیری). زمان وزن گیری وابسته به شرایط اختصاصی یک فارم خواهد بود اما کسب وزن تولد و وزن از شیرگیری برای هر گوساله توصیه شده  نقش پایینی در وزن بدست آمده در تمامی وزن گیری های روزانه برای کل مدت فاز پرورشی توسط شیر می باشد. وزن گیری گوساله ها اکثر اوقات اجازه آنالیز بیشتر جزییات را می دهد (مانند تشخیص وزن گیری روزانه برای قبل از شیرگیری دوره های قبل و بعد از شیرگیری).

در کارت هر گوساله، زمان تولد، وزن و زمان وزن گیری ها به منظور انجام محاسبات وزن گیری روزانه مورد نیاز است. این مورد می تواند بصورت مستقیم با استفاده از یک سیستم کامپیوتری انجام شود (از طریق نرم افزارهای تولیدی متفاوت برای مدیریت گله یا توسط یک صفحه ساده) . در برخی موارد یکپارچه سازی با اطلاعات سرویس جابجایی گاوهای انگلستان اطلاعات مربوط به تاریخ تولد را فراهم می کند. اگر محدودیتی وجود داشت یا یکی از اطلاعات مربوطه تنها وجود داشت، از طریق پیش بینی میانگین وزن زایمان برای گوساله ها، یک وزن گیری روزانه برای آن سن را می توان محاسبه کرد. بعنوان مثال اگر وزن گوساله ۷۸ کیلوگرم در سن ۶۰ روزگی بود استفاده از وزن زایمان پیش بینی کرده ۴۰ کیلوگرم نتایج پایین تر از معیار هدف وزن گیری روزانه ۰٫۶۳ کیلوگرم بوده و برای معیار هدف وزن گیری روزانه ۰٫۸ کیلوگرم یک گوساله ۶۰ روزه باید وزنش ۸۸ کیلوگرم باشد . اطلاعات مربوط به یک نمایش لحظه ای وزن فصلی را می توان بصورت نقاطی بعنوان یک نمودار پراکندگی، با استفاده از خطوط ثابت بر روی نمودار به منظور مشخص کردن وزنهای هدف در نقاط زمانی متفاوت همانگونه که در شکل یک نمایش داده شده نشان داد.

روشهای متفاوتی را می توان برای وزن گوساله ها بکار برد . مقیاس های وزن بدقت تنظیم شده دقیق ترین فرم اندازه گیری وزن بوده است و در صورت امکان باید مورد استفاده قرار بگیرند. اگرچه همیشه در دسترس نیستند و گزینه های جایگزین آن شامل نوار دور سینه و نوار اندازه گیری دور سم می باشند .

سنجش بر اساس نوار اندازه گیری دور سینه نشان داده که نتایج دقیق قابل قبولی را در اختیار قرار می دهد. یک انحراف بالای ۱۰ کیلوگرم برای یک سنجش بالای ۲۱۰ سانتی متر ( مطابق با یک وزن ۱۴۸ کیلوگرم )می باشد. استفاده از اندازه گیری دور سم دقت کمتری داشته و منجر به تخمین کم وزن در زمانی که گوساله ها بالای ۴۳کیلوگرم باشند ، میگردد.

اشتباهات وارد شده بواسطه استفاده از شاخص های سنجش وزنی را می توان وفق داده توسط یک تکنیک سازگار کاهش داد.

ارائه اطلاعات مربوط به وزن گیری روزانه :

بازخورد ارائه منظم اطلاعات به صاحب فارم برای مدیریت سلامت گله در گله های جوان و به همان ترتیب که در گله بالغ مطرح است، بسیار مفید می باشد. میانگین وزن گیری روزانه یک گروه گوساله ها معمولا مورد بحث قرار می گیرد اما به عنوان یک هدف اصلی پرورش گوساله های ماده برای برقرار کردن یک دستی در یک گروه دارای محدودیت استفاده می باشد. بنابراین شناسایی کردن پراکندگی وزن گیری روزانه در گوساله های موجود در یک گروه مفید است. این حالت می تواند از نظر گرافیکی بصورت نمودار جعبه ای نمایش داده شود. شکل ۲ پراکندگی وزن گیری روزانه برای ۲ گروه گوساله را بعنوان مثال از یک  گله شیری نمایش می دهد: بر حسب میانگین وزن گیری روزانه، گوساله های متولد شده در تابستان بهتر از گوساله های متولد در بهار بودند. اگرچه گوساله های متولد در بهار داری مقادیر رشدی با یکدستی بسیار بیشتری هستند بصورت محدوده یک چهارم کوچکتر(باکس سیاه رنگ) نشان داده می شوند. واضح است که هر دو مجموعه گوساله های بر حسب وزن گیری روزانه کمتر از حد انتظار می باشند اما تفاوت در یک دستی می تواند دلایل جداگانه ای را برای هر گروه پیشنهاد کند .

ورودی های مربوطه به فرآیند پرورش گوساله :

مدیریت آغوز :

مدیریت موثر آغوز اساس یک پرورش خوب گوساله را تشکیل می دهد و اغلب یک نقطه شروع خوب در زمانی است که یک مشکل در حال بررسی است. گوساله ها با یک سیستم ایمنی نابالغ متولد شده و بنابراین بدون وجود ایمونوگلوبولین ها موجود در آغوز مادر آنها بصورت معنی داری در ریسک بالایی از مرگ و میر گوساله ( شامل زمان پس ازشیرگیری)،  کاهش میزان وزن گیری روزانه و کاهش تولید در اولین شیرواری می گردد. به دلیل اینکه گوساله ها تا زمان ۴ روز بعد از تولد شروع به تولید IgM با منشا اندروژن( داخلی) نمیکنند و تا زمان ۸ روزگی به سطح عملکردی نمی رسد، همچنین IGA ,IgG1 ,IgG2 تا زمان ۱۲تا ۳۲ روز بعد از تولد به سطح عملکردی و قابل ارزیابی نمی رسند. غلظت های آنتی بادی ها حدودا در ۴ ماهگی به سطوح بالغین می رسند؛ بدین ترتیب آغوز و محیط زایشگاه نقش کلیدی در گسترش سیستم ایمنی نوزادان بازی می کند .

اولین مرحله در پیشگیری از بیماری و مرگ و میر گوساله های قبل از شیرگیری اطمینان از انتقال کافی و غیر فعال ایمونوگلوبولین ها از مادر می باشد.

اندازه گیری کیفیت آغوز:

کیفیت آغوز بین حیوانات متفاوت بوده و تحت تاثیر شکم زایش، نژاد، فصل، زمان صرف شده تا اولین دوشش و جیره قبل از زایمان بوده بطوریکه غلظت و وزن مخصوص آغوز در روزهای اول پس از زایمان تغییر می کند. روشهای بسیار متفاوتی برای ارزیابی میزان IgG آغوز مورد استفاده قرار می گیرند. تست استاندارد طلایی رادیو ایمنودتکشن (RID) است که آزمایشگاه نیازمند ۱۸تا۲۴ ساعت زمان برای مشخص شدن می باشد. پیشگیری از اختلال در انتقال غیر فعال بواسطه زمان خوراندن مقادیر کافی آغوز حاصل می گردد که محتوی حداقل ۵۰ میلی گرم IgG در میلی لیتر آغوز باشد که توسط رادیو ایمنودتکشن ارزیابی گردد.  بطور معمول دو روش برای ارزیابی کیفیت آغوز در کنار حیوان قابل انجام است؛ استفاده از کلسترومتر و رفراکتومتر بریکس. کلسترومتر یک مایع سنج بوده که وزن مخصوص آغوز را می سنجد و بمیزان بالایی وابسته به غلظت IgG می باشد .در واقع وسیله است که به آسانی می توان در فارم از آن استفاده کرد و نتایج سریعی بدست آورد .

جدول ۲- حساسیت و ویژگی غلظت پروتئین تام برای تشخیص نقص انتقال ایمنی در مقایسه با تست استاندارد طلایی(رادیوایمنو دتکشن بعنوان یک غلظت ایمنو گلوبولین G کمتر ازmg/ml10 ).

خط برش غلظت پروتئین تام برای تشخیص نقص انتقال ایمنی حساسیت ویژگی
کمتر از dl/gr 5 ۵۹ درصد ۹۶ درصد
کمتر از dl/gr 5.2 ۸۰ درصد ۸۰ درصد
کمتر از dl/gr 5.5 ۹۴ درصد ۷۴ درصد

اگرچه این روش حساس به حرارت بوده و دقت آن در زمان استفاده در دماهای غیر از ۲۰ درجه سانتیگراد کاهش می یابد. دارای حساسیت ضعیفی است( ۴۱درصد) اما ویژگی بالا( ۹۷ درصد) برای جدا کردن آغوز با کیفیت پائین ( کمتر از ۵۰ میلی گرم IgG در میلی لیتر آغوز مشخص شده  توسط روش رادیو ایمنودتکشن) بوده زمانی که محدوده  ابزار ۵۰mg/ml مورد استفاده می باشد.

در زمان استفاده از محدوده نرمال ۸۰mg/ml میزان حساسیت تا ۸۴٫۱ درصد افزایش می یابد اما در این حالت میزان ویژگی به ۷۷ درصد کاهش می یابد .

رفرکترمتر بریکس برای ارزیابی مقدار ساکاروز در محلول طراحی شده، بطوریکه مشخص شده  که با غلظت IgG وابسته می باشد. مقدار ۲۲ درصد در رفرکتومتر  برابر با غلظت ۵۰ میلی گرم IgG  در میلی لیتر می باشد. بدین معنی که مقادیر بالای ۲۲ درصد نمایانگر آغوز با کیفیت بالامی باشد. رفرکتومتر بریکس دارای حساسیت ۹۱ درصدی و ویژگی ۸۵ درصدی برای جدا سازی آغوزی با میزان کمتر از ۵۰ میلی گرم IgG در میلی لیتر در زمان استفاده از آن با محدوده نرمال ۲۲ درصد با مقایسه با روش رادیوایمنودتکشن است این وسیله برای استفاده در فارم کاربردی بوده و تحت تاثیر درجه حرارت نمی باشد .

ارزیابی حجم، کیفیت (با استفاده از رفرکتومتر بریکس) و زمان  خوراندن کلستروم باید بصورت ایده آل برای هر کدام از گوساله های متولد شده به همراه هرگونه کمکی که در روند زایمان اتفاق افتاده ثبت گردد.

ارزیابی جذب آغوز خورانده شده :

FPT بیانگر غلظت سرمی IgG کمتر از ۱۰mg/ml در زمان ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تولد است و استفاده از RID به عنوان روش استاندارد برای شناسایی این موارد است.

FPT با افزایش میزان ابتلا و مرگ و میر گوساله ها مرتبط می باشد از اینرو ارزیابی شیوع FPT در فارم بی نهایت مفید است.

روشهای معمول مورد استفاده برای ارزیابی FPT شامل اندازه گیری پروتئین تام (TP) خون )بعنوان یک شاخص غیرمستقیم IgG) توسط رفرکتومتر، انجام تست کدورت سولفات روی(ZST) توربیدومتریک ایمنواسی  (TIA می باشد. اندازه گیری توتال پروتئین آسان، سریع و ارزان بوده و در یک آزمایشگاه ساده قابل انجام است. نقاط مشخص کننده محدوده تشخیصی FPT که از TP استفاده می کنند در جدول ۲ نمایش داده شده اند. توصیه نویسنده در نظر گرفتن حساسیت بالا است (بعنوان مثال نقطه برش ۵/۵ گرم در دسی لیتر (، زیرا این مورد برای تشخیص اینکه گله دچار مدیریت ضعیف آغوز می باشد و تغییری ایجاد گردد اهمیت دارد. تستهای ZST ,TIA بطور معمول بعنوان روش های آزمایشگاهی در نظر گرفته شده اند. اگرچه ZST را همچنین می توان در یک شرایط آزمایشگاهی کاربردی نیز انجام داد. هر دو مورد حساسیت ویژگی ZST برای جداسازی سازیFPT با غلظتهای متفاوت سولفات روی مورد استفاده متفاوت خواهد بود بطوریکه با محلول ۲۰۰mg/l حساسیت ۱۰۰ درصد و ویژگی ۲۵ درصد است. افزایش غلظت به ۳۵۰mg/l باعث بهبود ویژگی به همراه اندکی کاهش یا عدم تغییر حساسیت می شود.

نمونه گیری خون برای ارزیابی FPT باید ما بین ۶ ساعت تا یک هفته پس از خورانیدن آغوز انجام گیرد. توضیحات جزئی استراتژی نمونه گیری خارج از هدف این مقاله می باشد اما بطور معمول حداقل ۸تا۱۲ گوساله برای نمونه گیری انتخاب گردند.

یک هدف معمول توصیه شده این است که کمتر از ۲۰ درصد حیوانات نمونه گیری شده مبتلا به FPT باشند. باید توجه داشت که سنجش FPT ابزاری برای ارزیابی یک جمعیت است و یک محاسبه غیر قابل قبول وضعیت آغوز در سطح انفرادی هر گوساله می باشد.

تغذیه

احتیاجات انرژی:

 انرژی فراهم شده توسط جانشین شونده  های شیر و انرژی مورد نیاز یک گوساله را می توان بصورت ساده (باکس ۱) با استفاده از اطلاعات بر چسب جانشین شونده شیر تخمین زد .

نیمه بالای باکس ۱ چگونگی انرژی قابل متابولیسم تولیدی روزانه راکه می توان برای جانشین شونده شیر تخمین زد نمایش می دهد در حالیکه نیمه پائینی آن یک مثالی را برای مقایسه انرژی قابل متابولیسم مورد نیاز یک گوساله در روز را بیان می کند. این حالت مشخص کننده  هرگونه کمبود انرژی است. احتیاجات انرژی سالانه وابسته به درجه حرارت محیطی می باشند.

در گوساله های مسن تر؛ قبل از شیر گیری ( سنین ۳تا۴ هفته یا بالاتر) کمبودهای انرژی می توانند بواسطه دریافت جیره آغازین شروع به جبران شوند. درحالیکه اکثر انرژی می بایست از طریق شیر تامین گردد. بنابراین برای افزایش وزن گیری روزانه در جایی که انرژی قابل متابولیسم روزانه محدود است تمرکز باید بر روی افزایش تولید انرژی از جانشین شونده شیر در گوساله های جوان باشد، در حالی که جیره آغازین می تواند یک نقش بیشتری را در گوساله های مسن تر بازی کند.

تطبیق دادن پروتئین خام در جانشین شونده شیر با میزان پیش بینی شده ی وزن گیری روزانه اهمیت دارد. احتیاجات نگهداری برای پروتئین خام نسبتا پائین(۳۰gr/day برای گوساله ۴۵ کیلویی) است، با افزایش احتیاجات روزانه در یک روش خطی افزایش میزان وزن گیری روزانه تا بیشترین حد آن یعنی ۲۷ درصد می باشد (که شبیه پروتئین خام شیر کامل تقریبا ۲۶ درصد می باشد) .

بنابراین یک جیره غذایی با ۲۰ درصد پروتئین خام در جانشین شونده شیر توانایی تامین مقادیر کافی پروتئین برای رشد بافتی و انرژی مازاد موجود در غذا برای تبدیل به چربی را نخواهد داشت. در جیره های محتوی مقادیر بالای ۲۷ درصد پروتئین خام (برای افزایش سرعت رشد) پتانسیلی برای پروتئین مازاد وابسته به منبع انرژی و در نتیجه پروتئین قابل هضم و ترشح آن بصورت نیتروژن در ادرار وجود دارد. تغذیه بصورت افزایش حجم و غلظت جانشین شونده های شیر در تحقیقات اخیر توصیه شده است. تحقیقات نشان داده که تغذیه برای افزایش سرعت و رشد در قبل از زمان از شیرگرفتگی در گوساله ها منجر به رسیدن زودتر آنها به اندازه مناسب تولید مثل می گردد. بطوری که بصورت کارا سن حیوان در زمان اولین زایمان و هزینه های پرورشی را کاهش می دهد. تغذیه با مقادیر بیشتر شیر همچنین گزارش شده که باعث افزایش ظرفیت بیشتر شکمبه در زمان از شیر گرفتگی می گردد. یک مطالعه نشان داده که تقریبا ۶ لیتر از شیر جایگزین در هر روز با سرعت رسیدن به رشد هدف همسان بوده و از نظر اقتصادی بیشترین بهره وری را دارد بدین منظور بیشترین شانس کسب کردن یک افزایش وزن روزانه ۰٫۸ kg  در روزاست که بصورت کلی تغذیه ۶ لیتر روزانه منجر به وزن گیری گوساله بیش از kg30می گردد .

محیط زندگی گوساله :

رقابت برای غذا و فضا:

پرورش گروهی یک طرح معمول در انگلستان است که معمولا به دلیل یک کاهش در نیروی انسانی مورد نیاز می باشد. اما همچنین برای گسترش رفتارهای اجتماعی حائز اهمیت است بنابراین می تواند منجر به وجود آوردن رقابت گردد. بویژه زمانی که حیوانات جدید وارد می گردند و بصورت بالقوه منجر به افزایش استرس های گروهی و دسترس کمتری به غذا می گردد. دست کم یک فضایcm 10 به ازای هر گوساله برای علوفه و جیره آغازین توصیه می شود. دسترسی نامحدود به آب نیز امری ضروری است. توسط تغذیه کننده های کامپیوتری یا سیستمهای آزمایشی بر روی گروه ها بر اساس میل حیوان و بدون محدودیت، دسترسی محدود به سر پستان ها می تواند فعل و انفعالات رقابتی را در حالت زمان تغذیه کوتاهتر افزایش داده (و بنابراین کاهش دریافت شیر را خواهیم داشت). کاهش تراکم جایگاه نگهداری در این سیستم معمولا نه تنها باعث کاهش تراکم عفونت در هر دو مورد محیط و سر پستان می گردد همچنین موجب منافعی بصورت کم شدن گوساله های به ازای هر سر پستان نیز می گردند. گروههای با تعداد بالا و افزایش تراکم در جایگاه مرتبط با افزایش رخداد بیماری  است بصورتیکه به نوبه خود می تواند میزان مرگ و میر و وزن گیری روزانه را تحت تاثیر قرار دهد. تراکم توصیه شده برای گروههای سنی متفاوت در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۳- تراکم توصیه شده برای وزن های متفاوت برای هرگوساله

وزن گوساله سن تخمینی کمترین فضا (متر مربع) فضای توصیه شده (متر مربع)
Kg 45 صفر ماه ۱٫۵ ۲
Kg 99-46 ۰ تا ۲ ماه ۱٫۵ ۳
Kg 149-100 ۳ تا ۵ ماه ۱٫۵ ۴
Kg 199-150 ۵ تا ۷ ماه ۲ ۵
Kg 200 یا بیشتر بالای ۷ ۲ ۶

استرس سرما:

استرس های محیطی که می تواند انرژی مورد نیاز یک گوساله را افزایش دهندکه می توان با دماهای پائین تر از حد پائینی دمای بحرانی (LCT) اشاره کرد. حد پائینی دمای بحرانی یک گوساله بواسطه وجود رطوبت در محیط و یک افزایش در سرعت هوا، افزایش می یابد. برای جبران کردن یک دمای محیطی پائین تر از حد پائینی دمای بحرانی ،گوساله نیازمند انرژی بیشتری برای اجازه تولید بیشتر گرما همزمان با رشد مداوم خود می باشد. بنابراین حجم های بیشتری که از انرژی متراکم بصورت شیر باید برای گوساله ها به منظور تامین انرژی کافی فراهم می گردد تا به مقدار هدف وزن گیری روزانه برسند. معمولا توصیه می گردد میزان حجم شیر ۲۵ درصد افزایش یابد یا غلظت آن را از gr/L 125 به ۱۵۰gr/L در زمستان افزایش دهند (زمانی که مقدار مصرف روزانه ۶ لیتر است) . مجمع تحقیقات ملی محاسبه بسیار دقیقی را برای حد پائینی دمای بحرانی گوساله های کمتر از سن ۳ هفتگی در ۲۰ درجه سانتیگراد و بالای سن ۳ هفتگی در ۱۰ درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار می دهد اما این حالت با سرعت باد و میزان رطوبت محیطی متفاوت خواهد شد. محاسبه پیش رو را می توان برای تخمین مازاد انرژی مورد نیاز برای یک دمای خاص استفاده کرد .

مازاد انرژی مورد نیاز  (MJ/day))= (2.5 به ازای هردرجه کمتر از حد پایینی دمای بحرانی)

مثال های مازاد انرژی که نیاز است در جدول ۴ برای هر کاهش ۵ درجه پایین تر از حد پائین دمای بحرانی ۱٫۱ MJME/day افزایش میابد.

بروز بیماری :

یک بروز بالای بیماری می تواند بصورت مرگ و میر بالا در فارم مشخص گردد علی رغم اینکه با وجود بیماریهای مانند پنومونی معمولا ابتلا بالا اما مرگ و میر پائین است. بروز بیماری را می توان با استفاده از ثبت درمانهای صورت گرفته مورد ارزیابی قرار داد اما این رهیافت می تواند به دلیل وجود مشکلاتی در تشخیص بیماری که منجر به از دست رفتن موارد بیماری می گردد کمتر از حد واقعی برآورد شود. ثبت کمتر از حدود واقعی درمانهای صورت گرفته همچنین یک مشکل معمول است.

در صورت وجود ثبت کامل درمانها را می توان برای محاسبه بروز موارد درمان شده بر تولد ۱۰۰ گوساله از زمان تولد تا از شیرگیری استفاده کرد. همچنین محاسبه علی الحساب برای گوساله هایی که چندین درمان داشته اند بصورت مقتضی انجام می گیرد این حالت می تواند بصورت ساختگی میزان بروز را بالاتر برده و کارایی ضعیف درمان را پیشنهاد کند ( بعنوان مثال بدلیل تاخیر رایج در تشخیص و طول مدت ناکافی یا انتخاب درمانی ضعیف با همان ترتیب وجود گوساله ها مبتلا به آسیب بیماری مزمن).

میزان بروز هدف برای بیماریهای کلیدی اغلب بصورت کمتر از ۸ گوساله به ازای تولد ۱۰۰ گوساله برای اسهال و کمتر از ۵ گوساله به ازای تولد ۱۰۰ گوساله برای پنومونی بیان می گردد. اگرچه اینها اهداف دشواری برای دستیابی هستند و می توان از روی احتیاط به سمت اهداف واقع گرایانه برای هر فارم خاص اقدام کرد .

جدول ۴- تاثیر استرس سرمایی بر روی دریافت انرژی

درجه حرارت (درجه سانتیگراد) وزن بدن (Kg)
۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
انرژی روزانه مورد نیاز برای نگهداری  و رشد

day/  Kg0.8 (MJ)

۱۶٫۷ ۱۸٫۸ ۲۰٫۷ ۲۲٫۵ ۲۴٫۱
نیاز انرژی روزانه برای نیاز نگهداری و رشد

kg/day 0.8 و استرس سرمایی (MJ)

۱۵ ۱۷٫۸ ۱۹٫۹ ۲۰٫۷ ۲۲٫۵ ۲۴٫۱
۱۰ ۱۸٫۸ ۲۱ ۲۰٫۷ ۲۲٫۵ ۲۴٫۱
۵ ۱۹٫۹ ۲۲ ۲۱٫۸ ۲۳٫۶ ۲۵٫۲
۰ ۲۰٫۹ ۲۳ ۲۲٫۸ ۲۴٫۶ ۲۶٫۲
انرژی قابل متابولیسم اضافی مورد نیاز برای هر روز (MJ) ۱۵ ۱٫۱ ۱٫۱ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۰ ۰ ۰
۵ ۳٫۳ ۳٫۲ ۱٫۱ ۱٫۱ ۱٫۱
۰ ۴٫۳ ۴٫۲ ۲٫۱ ۲٫۱ ۲٫۱

تاثیر پنومونی بر روی میزان وزن گیری روزانه در مطالعات مورد بحث قرار گرفته که برخی مطالعات هیچ تاثیری را در دوره قبل ازشیرگیری نشان نمی دهند در صورتیکه سایرین یک کاهش معنی داری در میزان وزن گیری روزانه گوساله های مبتلا نشان می دهند. میزان تاثیر بر روی وزن گیری روزانه مشخص شده است در یک مطالعه انجام شده توسط ویرتالا و همکاران ۰٫۰۷kg/day بوده بطوریکه برابر با ۰٫۹-۱٫۵ mJME/dayمی باشد بنابراین یک افزایش در بروز فرم بالینی یا غیر بالینی بیماری اغلب در میزان وزن گیری گوساله های بزرگ وجود داشته و برخی اوقات منجر به یک میانگین پائین وزن گیری روزانه شد .

خلاصه :

حذف جایگزینی گاوهای شیری یک جز کلیدی سلامت گله محسوب شده و با وجود یک پرورش موفق به افزایش ماندگاری و آسایش گاوهای بالغ کمک کننده است. بنابراین، پایش خروجی گوساله های ماده پرورش یافته (شامل مرگ و میر و میزان وزن گیری روزانه) و نائل شدن به پیشرفت بهینه بسیار حائز اهمیت است. اینکه در یک فارم از کجا تحقیق و رسیدگی را باید شروع کرد در باکس ۲ خلاصه شده است .

همچنین ببینید

راحتی و آسایش گاو: “یک موضوع مهم”

آسایش گاو تابعی از مدیریت محیط پیرامون گاو است. مدیریت عوامل محیطی هر دو جنبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

94 − = 93

banner soha2